ข้อสอบการอ่านคำ ชุดที่ 5

ขอให้ท่านทำข้อสอบก่อน โดยจดคำตอบไว้ แล้วไปดูเฉลยด้านล่าง

ข้อที่  1.  ข้อใด อ่าน ผิด  อักขรวิธี
ก.  รูปพรรณ  อ่านว่า  รูป – พัน
ข.  พรรณนา  อ่านว่า  พัน – นะ – นา
ค.  สรรพคุณ  อ่านว่า  สับ – พะ – คุน
ง.  กรรมาธิการ  อ่านว่า  กำ -มา - ทิ – กาน

ข้อที่  2.  ข้อใด อ่าน ผิด  อักขรวิธี
ก.  อดิเรกลาภ  อ่านว่า  อะ – ดิ – เหรก – กะ – ลาบ
ข.  กากบาท  อ่านว่า  กา – กะ – บาด
ค.  อมตะ  อ่านว่า  อำ – มะ – ตะ
ง.  สรณะ  อ่านว่า  สะ – ระ – นะ

ข้อที่  3.  ข้อใด อ่าน ผิด อักขรวิธี
ก.  กำราบ  อ่านว่า  กำ – หราบ
ข.  บำราศ  อ่านว่า  บำ  - หราด
ค. บำราบ  อ่านว่า  บำ  - หราบ
ง.  ดำริ  อ่านว่า  ดำ  - หริ

ข้อที่  4.  คำที่อ่านว่า “ปลา – อิน- ซี” เขียนอย่างไร
ก.  ปลาอินทรี
ข.  ปลาอินทรีย์
ค.  ปลาอินซี
ง.  ปลาอินทร์ซี

ข้อที่  5.  คำที่อ่านว่า “จอ – ระ- เข้” เขียนอย่างไร
ก.  จรเข้
ข.  จอระเข้
ค.  จระเข้
ง.  จรเข่

ข้อที่  6.  คำที่อ่านว่า “จัก – กะ- จั่น” เขียนอย่างไร
ก.  จักจั่น
ข.  จักกะจั่น
ค.  จั๊กกะจั่น
ง.  จั๊กจั่น

ข้อที่  7.  คำที่อ่านว่า “ทด – สะ- กัน” เขียนอย่างไร
ก.  ทศกรรณ
ข.  ทศกัณฑ์
ค.  ทศกัณห์
ง.  ทศกัณฐ์

ข้อที่  8.  คำที่อ่านว่า “บิน – ทะ- บาด” เขียนอย่างไร
ก.  บิณทบาต
ข.  บิณฑบาต
ค.  บิณฑบาตร
ง.  บินฑบาตร์

เฉลย

ข้อที่  1.  ข้อใด อ่าน ผิด  อักขรวิธี
ก.  รูปพรรณ  อ่านว่า  รูป – พัน
ข.  พรรณนา  อ่านว่า  พัน – นะ – นา
ค.  สรรพคุณ  อ่านว่า  สับ – พะ – คุน
ง.  กรรมาธิการ  อ่านว่า  กำ -มา - ทิ – กาน

วิเคราะห์

คำในคำตอบดังกล่าว พจนานุกรมเขียนไว้ ดังนี้
รูปพรรณ  [รูบปะพัน] น. ลักษณะ, รูปร่างและสี, เช่น รูปพรรณวัวรูปพรรณควาย; เงินทองที่ทําเป็นเครื่องประดับ เช่น เงินรูปพรรณทองรูปพรรณ.
พรรณนา  [พันนะ] ก. กล่าวเป็นเรื่องเป็นราวอย่างละเอียดให้ผู้ฟังนึกเห็นเป็นภาพ. (ส. วรฺณนา; ป. วณฺณนา).
สรรพคุณ  น. คุณสมบัติของสิ่งที่เป็นยา, โดยปริยายหมายถึงคุณสมบัติเช่น เขามีสรรพคุณเชื่อถือได้. (ส. สรฺว + คุณ).
กรรมาธิการ  [กํา-] น. บุคคลที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเลือกและตั้งเป็นคณะกรรมาธิการ เพื่อกระทำกิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของแต่ละสภา แล้วรายงานต่อสภา
คณะกรรมาธิการมี ๒ ประเภท คือ คณะกรรมาธิการสามัญและคณะกรรมาธิการวิสามัญ คณะกรรมาธิการสามัญประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกของสภาล้วนๆ คณะกรรมาธิการวิสามัญประกอบด้วยบุคคลผู้เป็นสมาชิกและบุคคลที่มิได้เป็นสมาชิกของสภารวมกัน หรือบุคคลที่มิได้เป็นสมาชิกของสภาทั้งหมดที่สภาเลือกและตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ.
ข้อ ก. เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

ข้อที่  2.  ข้อใด อ่าน ผิด  อักขรวิธี
ก.  อดิเรกลาภ  อ่านว่า  อะ – ดิ – เหรก – กะ – ลาบ
ข.  กากบาท  อ่านว่า  กา – กะ – บาด
ค.  อมตะ  อ่านว่า  อำ – มะ – ตะ
ง.  สรณะ  อ่านว่า  สะ – ระ – นะ

วิเคราะห์

คำในคำตอบดังกล่าว พจนานุกรมเขียนไว้ ดังนี้
อดิเรกลาภ  [อะดิเหฺรกกะลาบ] น. อติเรกลาภ, ลาภพิเศษ. (ป., ส. อติเรกลาภ).
กากบาท  [กากะบาด] น. ชื่อเครื่องหมายอย่างตีนกา มีรูป + หรือ x ; ใช้ + เป็นเครื่องหมายวรรณยุกต์บอกเสียงจัตวา.
อมต, อมตะ  [อะมะตะ, อะมะตะ] ว. ไม่ตาย เช่น อมตธรรม, เป็นที่นิยมยั่งยืน เช่น เพลงอมตะ. น. พระนิพพาน. (ป.; ส. อมฺฤต).
สรณ, สรณะ  [สะระนะ] น. ที่พึ่ง, ที่ระลึก; ความระลึก. (ป.; ส. ศรณ).
ข้อ ค. เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

ข้อที่  3.  ข้อใด อ่าน ผิด อักขรวิธี
ก.  กำราบ  อ่านว่า  กำ – หราบ
ข.  บำราศ  อ่านว่า  บำ  - หราด
ค. บำราบ  อ่านว่า  บำ  - หราบ
ง.  ดำริ  อ่านว่า  ดำ  - หริ

วิเคราะห์

คำในคำตอบดังกล่าว พจนานุกรมเขียนไว้ ดังนี้
กำราบ  [-หฺราบ] ก. ทําให้เข็ดหลาบ, ทําให้กลัว, ทําให้สิ้นพยศ, ทําให้สิ้นฤทธิ์.
บำราศ  [บําราด] ก. หายไป, จากไป, พรากไป, ปราศจาก.
บำราบ  [บําหฺราบ] ก. ปราบ, ทําให้ราบ, ทําให้กลัว.
ดำริ  [-หฺริ] ก. คิด, ไตร่ตรอง. (แผลงมาจาก ตริ).
ข้อ ข. เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

ข้อที่  4.  คำที่อ่านว่า “ปลา – อิน- ซี” เขียนอย่างไร
ก.  ปลาอินทรี
ข.  ปลาอินทรีย์
ค.  ปลาอินซี
ง.  ปลาอินทร์ซี

วิเคราะห์

คำที่อ่านว่า “อิน – ซี” ในพจนานุกรม ที่เกี่ยวข้องกับข้อสอบ มีดังนี้
อินทรี ๑  [ซี] น. ชื่อนกในวงศ์ Accipitridae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับเหยี่ยวขามีขนปกคลุม กรงเล็บแข็งแรง ในประเทศไทยมีหลายชนิดเช่น อินทรีหัวนวล (Haliaeetus leucoryphus) อินทรีดํา (Ictinaetus malayensis) อินทรีปีกลาย (Aquila clanga).
อินทรี ๒  [ซี] น. ชื่อปลาทะเลขนาดใหญ่หลายชนิดในหลายวงศ์ ลําตัวแบนข้างเรียวยาว คอดหางกิ่ว ปลายหางเป็นแฉกลึก อยู่เป็นฝูงใกล้ผิวนํ้า เช่น อินทรีบั้ง (Scomberomorus commersoni) อินทรีจุด (S. guttatus) ในวงศ์ Scombridae.
อินทรีย, อินทรีย์  [ซียะ, ซี] น. ร่างกายและจิตใจ เช่น สํารวมอินทรีย์; สติปัญญาเช่น อินทรีย์แก่กล้า; สิ่งมีชีวิต. (ป., ส. อินฺทฺริย).
ข้อสังเกต
“อินทรี” ไม่มี ย การันต์จะเป็นชื่อนก ชื่อปลา  ถ้ามี ย การันต์จะเกี่ยวกับคน
ข้อ ก. เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

ข้อที่  5.  คำที่อ่านว่า “จอ – ระ- เข้” เขียนอย่างไร
ก.  จรเข้
ข.  จอระเข้
ค.  จระเข้
ง.  จรเข่

วิเคราะห์

ข้อ ค. เป็นคำตอบที่ถูก
 
ข้อที่  6.  คำที่อ่านว่า “จัก – กะ- จั่น” เขียนอย่างไร
ก.  จักจั่น
ข.  จักกะจั่น
ค.  จั๊กกะจั่น
ง.  จั๊กจั่น

วิเคราะห์

ข้อ ก. เป็นคำตอบที่ถูก  
 
ข้อที่  7.  คำที่อ่านว่า “ทด – สะ- กัน” เขียนอย่างไร
ก.  ทศกรรณ
ข.  ทศกัณฑ์
ค.  ทศกัณห์
ง.  ทศกัณฐ์

วิเคราะห์

คำว่า “ทศกัณฐ์” พจนานุกรมเขียนไว้ ดังนี้
ทศกัณฐ์  น. “ผู้มีสิบคอ” คือ ท้าวราพณ์ในเรื่องรามเกียรติ์.
ข้อ ง. เป็นคำตอบที่ถูก
เรามักจะจำกันได้ว่า ทศกัณฐุ์มี 10 หน้า  โดยไม่รู้ว่าคำในภาษาบาลีแปลว่า “ผู้มีสิบคอ”

ข้อที่  8.  คำที่อ่านว่า “บิน – ทะ- บาด” เขียนอย่างไร
ก.  บิณทบาต
ข.  บิณฑบาต
ค.  บิณฑบาตร
ง.  บินฑบาตร์

วิเคราะห์

คำว่า “บิณฑบาต” พจนานุกรมเขียนไว้ ดังนี้
บิณฑบาต  น. อาหาร (ใช้แก่พระภิกษุสามเณร) เช่น รับบิณฑบาต. ก. กิริยาที่พระภิกษุสามเณรรับของที่เขานํามาใส่บาตร, โดยปริยายหมายถึงกิริยาที่พระภิกษุสามเณรขอหรือขอร้อง เช่น เรื่องนี้ขอบิณฑบาตให้เลิกแล้วต่อกัน. (ป. ปิณฺฑปาต ว่า ก้อนข้าวที่ตก).
ข้อ ข. เป็นคำตอบที่ถูก
คนจำนวนมาก มักจะเลือก “บิณฑบาตร” เป็นคำตอบที่ถูก เพราะ คำว่า “บาตร”  ที่จริงแล้วบิณฑบาต แปลว่า ก้อนข้าวที่ตก  อย่าเอาไปเกี่ยวพันกับ “บาตร”